top of page

תקנון  : 

 

 

1. תנאי השימוש באתר

 

 

1.1.             אתר האינטרנט www.ilanana.com (להלן: "האתר"), מופעל באופן פרטי על ידי אילנה לנשון. 

 

 

1.2.             השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"). גלישה באתר ו/או הזמנת השירותים המוצגים בו פירושם מתן הסכמתך להיקשר בתקנון זה על כל תנאיו. אם אינך מסכים לתקנון, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

 

 

1.3.             האתר רשאי לשנות בכל עת את השירותים ו/או המוצרים המוצגים באתר, להוסיף עליהם או לגרוע מהם וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מראש למשתמש, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך.

 

 

1.4.             תקנון זה חל על כלל משתמשי האתר, ומהווה הסכם נפרד בין המשתמש לבין האתר.

 

 

1.5.             האתר רשאי לשנות תקנון זה לפי שיקול דעת בלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש באתר יהווה אישור על דבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה. מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

 

 

1.6.             מדיניות הפרטיות של האתר, כפי שהיא מפורסמת באתר, מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

 

 

1.7.             המשתמש ישפה את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש.

2. רכישות באתר

 

2.1  ככלל, ניתן לרכוש מדריכים באתר. כל הרכישות באתר ייעשו בכפוף לתקנון זה. רכישת המוצרים מתאפשרת במשך 24 שעות ביממה.הרכישה הינה סופית ולא יינתן החזר כספי/זיכוי. 

 

2.2   מחירי המפות ותנאי התשלום המתאימים עשויים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת (ובכלל זה ניתן להוסיף עליהם או לגרוע מהם). הפרטים העדכניים מתפרסמים באתר

 

2.3   באם נפלה טעות באחת המפות, לא יחייב הדבר את האתר ו/או מי מטעמו.

 

2.4   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ו/או בתצוגה ו/או בכל חלק שלה ו/או במפות, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של אילנה לנשון.

 

2.5   אילנה לנשון  לא תישא באחריות בגין כל נזק שהוא,ככל שייגרם, עקב הורדת ו/או השימוש בקבצים ו/או בתוכנות כאמור.

 

2.6    במעמד הרכישה יתבקש המשתמש לספק את הפרטים הבאים: השם המלא, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי התשלום. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים

 

2.7    המכירה באתר מותנית בכך שהמזמין עמד בהוראות תקנון זה במלואן והתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה. המכירה תיחשב כאילו הושלמה רק עם ביצוע התשלום ומשלוח חשבונית מס/קבלה

 

2.8    עם השלמת הליך המכירה, תופיע על צג המחשב הודעה המציינת כי הרכישה הושלמה, וכן תישלח הודעה לדוא"ל בצורת חשבונית.

 

2.9    המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ ועמלה, אשר יתווסף במעמד התשלום.

3. זכויות יוצרים

 

3.1    כל מדריך אשר נרכש ע"י משתמש יכול להימכר שוב על ידי האתר בלבד למשתמשים נוספים.

 

3.2    האתר ואילנה מבקשים לפעול בהתאם להוראות הדין בקשר להגנה על זכויות קניין רוחני, ואילנה לנשון תנקוט בצעדים הנדרשים לשם הגנה על זכויותיה באשר להגנה על הטקסט, התמונות וכן כל פעולה המפרה את זכויות הקניין הרוחני שלה.

 

 

4. קישורים לצדדים שלישיים

 

4.1     האתר משתמש ב-PayPal או בחברות אשראי כמעבדי התשלום שלו, ואינו אוסף מידע פיננסי אישי (חשבון בנק או פרטי כרטיס אשראי). אנא בקר בpaypal.com או באתרים הרלוונטיים של חברות האשראי כדי לקרוא את תנאיהם.

 

4.2      בנוסף לשימוש בשירותים של חברות אשראי ו-PayPal, האתר עשוי להכיל מידע אחר בצורת תוכן, מידע, פרסומות, חסויות, קישורים לאתרי צד ג' וכדומה, אשר אינם בבעלות או בשליטת החברה ("תכני צד ג'")

 

4.3      יובהר, כי תכני צד ג' מסופקים אך ורק לנוחיותך, וניתנים"AS IS" ללא כל אחריות לגבי נכונותם או שלמותם. המשתמש משחרר בזאת את החברה מכל אחריות הנובעת מהשימוש בתכני צד ג'. החברה אינה אחראית לטיב העבודה, המקצועיות או רמת השירות של תכני צד ג' המוצגים באתר.

 

4.4  תכני צד ג' עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים ו/או זכויות קנייניות אחרות. המשתמש מתחייב שלא לשנות, לפרסם, לשדר, להפיץ, לבצע, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי, תכני צד ג' או כל חלק מהם. כל שימוש בתכני צד ג' כפוף לאישור של בעל הזכות.

 

5.תנאים נוספים

 

 

5.1.         השימוש באתר ניתן למשתמש כמות שהוא(AS IS). לא תהיה למשתמש כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה בגין השירות באתר (לרבות בשל תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש).

 

 

5.2.        אילנה לנשון עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על תקינות פעילות האתר, אולם היא אינה מתחייבת כי הגלישה בו לא תופרע, וכי היא תתאפשר ללא הפסקות או תקלות או שיבושים כלשהם.

 

האתר, אילנה לנשון ומי מטעמה אינם נושאים באחריות לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידע המוצג במסגרת האתר. האתר, אילנה לנשון ומי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או הפסקה ו/או שיבוש בתקינות פעילות האתר (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, ברשת אינטרנט וכיו"ב).

 

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי אילנה לנשון לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.

 

5.3.       החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של החברה.

 

5.4.        בשום מקרה החברה היא לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים (ובכלל זה הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או אבדן הזדמנויות) שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 

5.5.        אילנה לנשון שומרת לעצמה את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, שימוש של משתמשים מסוימים באתר במידה שהיא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הם עלולים לעשות שימוש שאינו הולם את תנאי הסכם זה או החוזה, וזאת מבלי צורך להודיע על כך מראש ו/או לנמק את החלטתה.

 

6. שונות

 

6.1.      כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד.

 

6.2.             כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות התקנון.

 

6.3.             אילנה לנשון רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

 

6.4.             באם ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות של התקנון לעמוד בתוקפן.

 

6.5.             דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע מהשימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהיה נתונה לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו בלבד. 

 

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010

bottom of page